Se meg - Barn som pårørende

Hva sier loven?

I 2010 ble det vedtatt nye lovbestemmelser i både Helsepersonelloven og Spesialisthelsetjenesteloven. Bestemmelsene går ut på å ivareta barna til pasienter med alvorlige skader, alvorlig somatisk og psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Formålet er å hjelpe barn og foreldre til å mestre vanskelige situasjoner, samt forebygge eventuelle problemer ved å gi barn og unge tidlig hjelp.

Loven sier at helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand (Helsepersonelloven § 10). Mindreårige barn vil si barn under 18 år.

Helsepersonell skal kartlegge om pasienten har mindreårige barn, og om det er omsorgsbehov foreldrene ikke kan imøtekomme selv på grunn av sykdom.

Aktuelle hjelpetiltak kan være:
- samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov
- tilbud om informasjon og veiledning om aktuelle tiltak
Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale" (Helsepersonelloven § 10 a).

Helsepersonell kan også innhente samtykke til ulike typer oppfølging dersom det ansees som hensiktsmessig (Helsepersonelloven § 10 b).

Oppfølging kan være å informere om sykdomstilstanden, behandlingen eller mulighet for samvær. Informasjonen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger og skal være i overensstemmelse med reglene for taushetsplikt (Helsepersonelloven § 10 c).

Noen helseinstitusjoner, som Oslo Universitetssykehus, har også inkludert søsken i sine retningslinjer, selv om dette ikke er spesifisert i lovverket. Den fulle lovteksten kan du finne på www.lovdata.no under Helsepersonelloven § 10 og Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.

Lov om taushetsplikt finnes i Helsepersonelloven Kap. 5. § 21-23.© Norsk Epilepsiforbund, Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo, e-post: post@epilepsi.no Telefon: 22 47 66 00
Websiden er utviklet av Imaker AS