Ketogen diett innebærer at karbohydratholdige matvarer reduseres til et minimum, og fettinntaket økes betydelig. Det er viktig med tett medisinsk oppfølging når man går på ketogen diett. Foto: Alexander Rutz/ Shutterstock.com

Ketogen diett kan ha flere positive effekter enn bare anfallsreduksjon

22.08.2023

Skrevet av Magnhild Kverneland, klinisk ernæringsfysiolog PhD og Karl Otto Nakken, pensjonert overlege, nevrolog og dr.med.

Ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har vi undersøkt om bruk av modifisert Atkins diett, som er en variant av ketogen diett, i 12 uker hos voksne med alvorlig epilepsi påvirket deres livskvalitet. Til tross for at deltakerne i studien måtte unnvære sin favorittmat og starte med en diett bestående av mye fett og lite karbohydrat, fant vi en bedring av helserelatert livskvalitet i diettgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

Målet med all epilepsibehandling er anfallsfrihet uten sjenerende bivirkninger. Med dagens behandlingsmuligheter oppnår dessverre bare to tredjedeler av pasientene dette. Rundt en tredjedel må, til tross for behandling, leve med tilbakevendende og uforutsigbare anfall. Dette gir økt risiko ikke bare for anfallsrelaterte skader, men også for psykososiale problemer med blant annet angst, depresjon og lav selvfølelse – og dermed redusert livskvalitet. En studie viste faktisk at denne gruppens livskvalitet var mer påvirket av depresjon, søvnvansker og medisinbivirkninger enn av selve anfallene. 

Hva er ketogen diett?

• At faste er gunstig for personer med epilepsi, var kjent allerede på Hippocrates’ tid, rundt 400 år fvt.

• På 1920-tallet ble det i USA introdusert en diettbehandling mot epilepsi som var ment å skulle etterligne faste.

• Dietten innebærer at karbohydratholdige matvarer reduseres til et minimum, og fettinntaket økes betydelig. Proteininntaket reduseres noen ganger, men må dekke behovet.

• Dietten blir kalt ketogen diett ettersom kroppen omdanner en stor andel av fettet til ketonlegemer. Hjernen får det meste av energien fra ketoner, i stedet for fra sukker.

• Dietten er vist å virke anfallsbeskyttende hos barn og voksne med alvorlig epilepsi. Personer som ikke får tilfredsstillende effekt av legemidler, kan ha nytte av dietten.

• Det foregår mye forskning for å finne ut hvorfor og hvordan en slik fettrik diett hever anfallsterskelen.

• Tett medisinsk oppfølging er nødvendig ved behandling av epilepsi med ketogen diett.

Diett når medisiner ikke hjelper
Ketogen diett er i dag en etablert behandling for den tredjedelen av pasienter som har legemiddelresistent epilepsi. Med legemiddelresistens menes manglende anfallskontroll etter å ha forsøkt minst 2-3 relevante legemidler, alene eller i kombinasjon, i optimale doser og over tilstrekkelig lang tid.

I fagmiljøet har vi erfart at slik diettbehandling ikke bare kan ha en anfallsreduserende effekt, men at den også kan ha andre positive effekter. Dette er imidlertid foreløpig dårlig dokumentert. Derfor valgte vi å starte en studie der hensikten var å undersøke om behandling med modifisert Atkins diett hos voksne med legemiddelresistent fokal epilepsi påvirket deres helserelaterte livskvalitet.

I alt 39 deltakere ble randomisert til enten diettgruppe (n=19) eller til kontrollgruppe (n=20). Studieperioden varte i to 12-ukersperioder. I den første perioden spiste alle deltakerne sin vanlige kost, og i den andre perioden spiste diettgruppen ketogen kost (modifisert Atkins diett med maks 16 gram karbohydrat per dag og dobling eller tredobling av fettinntaket), mens kontrollgruppen fortsatte med vanlig kost. Alle førte oversikt over anfallssituasjonen (anfallstype og -frekvens) gjennom hele studieperioden, og de ble tett fulgt opp ved SSE i Sandvika.

Spørreskjema
Etter de to 12-ukersperiodene fylte alle deltakerne ut et omfattende spørreskjema som besto av 89 spørsmål om helserelatert livskvalitet ved epilepsi (QOLIE-89). Til skjemaet var det knyttet et skåringssystem der poengsummene går fra 0 til 100; 0 er den laveste, og 100 er den høyeste poengsummen. Vi sammenlignet så endringen i gjennomsnittlig skår mellom gruppene fra den første 12-ukersperioden til den andre.

Resultatet
Resultatene viste en gjennomsnittlig bedring hos diettgruppen på seks poeng, mens kontrollgruppen hadde en gjennomsnittlig reduksjon på 4 poeng. Innenfor områdene «emosjonelt velvære», «motløshet på grunn av helse», «språk», «rollebegrensninger på grunn av fysiske problemer» samt «sosial støtte» var det en statistisk signifikant forbedring i diettgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.
Dette er den første randomiserte kontrollerte studien som rapporterer effekt av modifisert ketogen diett på helserelatert livskvalitet hos voksne med legemiddelresistent epilepsi. Våre resultater samsvarer med våre egne kliniske erfaringer og enkelte andre studier som indikerer at dietten kan ha noen effekter utover anfallspåvirkningen. Blant annet bedring av søvn, humør, våkenhet, hukommelse og konsentrasjon. Forklaringen på hvorfor dietten har slike effekter vet vi ikke per i dag.

Styrker og svakheter ved studien
Alle kliniske studier har feilkilder som gjør at man bør være forsiktig med for bastante konklusjoner. Styrken ved vår studie er det randomiserte kontrollerte studiedesignet som er selve gullstandarden ved kliniske intervensjonsstudier. En svakhet er de relativt få deltakerne. I fremtiden er det ønskelig med flere studier på dette feltet – med flere deltagere, kanskje også med grupper av pasienter med forskjellige epilepsiformer.

For mer informasjon om ketogen diett, les brosjyren om dietten i Epilepsiforbundets nettbutikk.

 

 

Share Share Share

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av Imaker AS